طرح توسعه بازار های بین المللی

افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین المللی سازی را به یکی از مؤلفه های اساسی استراتژی های کسب و کار در بسیاری از شرکت های جهان تبدیل نموده است. تاکنون چالش های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است.

بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علیرغم تفاوت های موجود در این نظریه ها، مدل آپسالا، مدل های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت ها برای رسیدن به اهداف بین المللی سازی تمرکز دارند ولیکن مدل های شبکه ای به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی شرکت ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت ها هستند.

به هنگام توسعه ی بازارهای بین المللی موارد بسیاری باید مد نظر گرفته شود. هزینه تهایی محصول هنگام اضافه شدن هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات پس از فروش محصول در کشور های مقصد با هزینه پایین، تامین قطعات در کشورهای مقصد، هماهنگی با استاندارد های هر اقلیم و ... . به همین جهت تصمیم کارخانه امیران استیل بر این شد که به جهت پایین آوردن هزینه نهایی محصول و ارائه خدمات بهتر، در هر قاره کارخانه ای تاسیس کند و محصولات هر قاره در یکی از کشور های آن قاره تولید و سپس در همان قاره توزیع شود. بدین جهت دومین کارخانه در آلمان به منظور دست یابی به بازار های اروپا و سومین کارخانه در کانادا به منظور دستیابی به بازار های آمریکای شمالی و مرکزی در حال تاسیس و راه اندازی می باشد.