نمایندگان خدمات پس از فروش

شرکت امیران استیل به جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و مشتری مداری، و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان، در تمامی نقاط کشور نمایندگی پس از فروش دارد. شما می توانید در صورت بروز هر مشکل یا برای استفاده از گارانتی، با نماینده امیران استیل در شهر خود (یا نزدیک ترین شهر) تماس بگیرید. لیست این نمایندگان با نام ، شهر و شماره تماس آن در زیر آمده است. همچنین فایل PDF آن هم قابل دانلود است.

ردیفنام نماینده استانشهرشماره تماس
1غلام زادهاردبیلاردبیل09144522867
2محمودیاناصفهاناصفهان09131118672
3توکلی نسباصفهاناصفهان09131147746
4عبدالرحیمیاصفهانخوانسار09132722260
5قاسمیاصفهانشاهین شهر09131079871
7راعیاصفهانکاشان09132608401
09اورنگایلامایلام09183447983
10شوهانیایلامایوان09185112350
11هوشیار عبداللهی ایلامابدانان09183423513
12حقیقیایلامسرابله09181411091
13کارگرآذربایجان شرقیاهر09144263452
14صالحیانآذربایجان شرقیهشترود09144241083
15پورقاسمیآذربایجان شرقیتبریز09129268295
16خطیبیآذربایجان شرقیتبریز09141144056
17فاضلیآذربایجان شرقیجلفا09146540354
18علمشاهیآذربایجان شرقیشبستر09143711146
19شاکریآذربایجان شرقیمراغه09143203183
20رضاییآذربایجان شرقیمراغه09149288082
21رضاییآذربایجان غربی ارومیه09144482687
22قلی زادهآذربایجان غربی ارومیه 09141453076
23حسین لوآذربایجان غربی خوی09141643015
24شهریآذربایجان غربی خوی09143611438
25مامندیآذربایجان غربی مهاباد09149485842
26صالحیآذربایجان غربی میاندواب09143810705
27عتی اقلیمآذربایجان غربی نقده09148543594
28نساجیالبرزکرج و حومه 09128664177
29رحیمیالبرزمحمد شهر09102116936
30حسین پورالبرزمهرشهر-کیان مهر 09123623178
31ملکیبوشهرشبانکاره09179884039
32خلیلیاسلامشهراطراف تهران09121225874
33بهبودی تهرانتهران09123248016
34محرابیتهراندماوند09194850085
35خواجویتهرانشرق تهران09123933178
36جدیدیتهرانشهر ری09123800128
37قلی زادهتهرانشهرری09123795195
38قاجارتهرانشهریار09126600968
39شیبانیتهرانورامین- پاکدشت09028250910
40حیدریتهرانتهران09127928516
41مسعودیچهار محال و بختیاریبروجن09133826528
42رضویچهار محال و بختیاریشهرکرد09131845684
43اسدیخراسان جنوبیبشرویه09159347112
44چهکندیخراسان جنوبیبیرجند09159633980
45براتیخراسان جنوبیبیرجند09157230032
46حسینیخراسان جنوبیبیرجند09158635700
47یاسریخراسان جنوبیفردوس09155344905
48اخوانخراسان جنوبیطبس-گلشن09138628011
49جره حسنخراسان جنوبیقاین09153612647
50اسدیخراسان رضویباخرز 09153280911
51خبیرخراسان رضویبردسکن09156498395
52روشندلخراسان رضویگلبهار-کاهو09389687243
53روشندلخراسان رضویگلبهار-کاهو09364662077
54محمدیانخراسان رضویچناران-گلبهار09159810818
55یارمحمدیخراسان رضویمشهدریزه09158281852
56منصوریخراسان رضویتربت جام09153284836
57حسینیخراسان رضویتربت حیدریه09151303641
58کیوانلوخراسان رضویجغتای09155727004
59راه چمنیخراسان رضویجوین09151739283
60قربانیخراسان رضویچناران09153823224
61شجاعخراسان رضویخواف09153320800
62یاناریخراسان رضویدرگز09152465922
63اسحاقیانخراسان رضویسبزوار09153717756
64نوریخراسان رضویسبزوار و حومه 09151731620
65شادمنشخراسان رضویسرخس09155195863
66مزیانخراسان رضویسرخس09155243803
67موسویخراسان رضویطرقبه-شاندیز09155095418
68شیخ زادهخراسان رضویطرقبه - شاندیز09155017390
69فیضی گلستانخراسان رضویفریمان09153122967
70محمد غلامیخراسان رضویکاشمر09155318021
71پرهیزگارخراسان رضویقوچان09159825832
72تمدنخراسان رضویکاشمر-تربت حیدریه-فیض اباد-کوهسرخ-فردوس09151328912
73مودبخراسان رضویگناباد09155331657
74مهدی بهمنخراسان رضویگناباد09155344539
75مرتضاییخراسان رضویگناباد09151778728
76مسلمانخراسان رضویمشهد09364483858
77حاتمی تبارخراسان رضوینیشابور09151516587
78صارمیخراسان شمالیاسفراین09153721078
79شاکریخراسان شمالیآشخانه09151895785
80علی الهیخراسان شمالیبجنورد09151840664
81بنایخراسان شمالیقوچان09151802672
82پاکدامنخراسان شمالیفاروج و شیروان09151893771
83جعفریزنجانابهر09124417257
84حسین پورسمنانشاهرود09125731306
85باصریسمنانگرمسار09123320046
86اسدیفارساقلید09173521905
87فروزندهفارسشیراز09177018953
88نوریفارسشیراز09171047633
89حاتمیفارسفیروز آباد09171873235
090سید حسینی فارسکازرون09177214307
091حسن غلامی فارسلامرد09372838178
092فرزاد سالاریفارسنورآباد09171241721
093دوستیقزوینقزوین09126823776
094حبیبیانقمقم09127473265
095گل وردیقمقم09122512449
096ملکیانقمقم09122526453
097حسن عبدالله تهران جاده ساوهنسیم شهر 09364794161
098حاجی زادهکردستانبانه09183752150
099حیدریانکردستانسنندج09188713668
100طاهری زادهکرمانچترود09133872798
101کریمی کرمانرفسنجان09132930726
102قائم پناهکرمانزرند09126795809
103همتیکرمانزرند09132435422
104خوانیکرمانکرمان09133416780
105یوسفیکرمانکرمان09133426278
106شریفی نژادکرمانشاهقصرشیرین09181280497
107نوروزیگلستانآزادشهر09113763247
108صادقیگلستانگلستان09119734841
109ساور علیاگلستانمازندران09113719468
110مظفریگلستانگلستان09113769678
111شعبانیگیلانلاهیجان09111430419
112محمدپورگیلانلنگرود09111425215
113دلشادپورگیلانبندر انزلی09113834713
114رضاییگیلانتالش09111863032
115نصرالهیلرستانبروجرد09161622209
116قاسم پورمازندرانرامسر - چابکسر09112922383
117باباییمازندرانآمل09112220073
118محمدپورمازندرانبابل09111142868
119طالبیمازندرانبابلسر09115676569
120باباییمازندرانآمل09113258676
121شجاعیمازندرانساری09111540075
122خیالی فرمازندرانقائمشهر09192437040
123محمودیمازندرانمحمود آباد09114871928
124احمد زادهمازندراننکا09113595600
125جعفریمرکزیساوه09122563186
126شکوهی پورهمدانتویسرکان09183156563
127داوریانهمدانهمدان09188193739
128شاه محمدییزدمیبد09133596558
129مودبیزدیزد09133515437
130حامدیشهر قدسشهرقدس09126640084
131سعیدیاسلامشهراسلامشهر09195028987
132نورانی شیرازشیراز09171047633
133حامدی شهرک دانش -وررآورد-گرمدره-اسماعیل آبد-سرخه حصارتهران09126640084
134رستمی همدانهمدان09189007187